CSS Horizontal Dropdown Navigation

รายงาน การสั่งข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2560
สรุปจำนวนการสั่งข้อสอบ
กศน.อำเภอ
ประถมศึกษา
มัธยมตอนต้น
มัธยมตอนปลาย
จำนวนรวม
รายละเอียด
เมืองลพบุรี 1 1137 6652 7790 คลิกดูรายละเอียด
พัฒนานิคม 6 806 1465 2277 คลิกดูรายละเอียด
โคกสำโรง 4 703 1634 2341 คลิกดูรายละเอียด
ชัยบาดาล 1012 2099 3111 คลิกดูรายละเอียด
ท่าวุ้ง 11 259 1086 1356 คลิกดูรายละเอียด
บ้านหมี่ 15 532 1445 1992 คลิกดูรายละเอียด
ท่าหลวง 294 680 974 คลิกดูรายละเอียด
สระโบสถ์ 1 127 455 583 คลิกดูรายละเอียด
โคกเจริญ 230 535 765 คลิกดูรายละเอียด
ลำสนธิ 2 277 646 925 คลิกดูรายละเอียด
หนองม่วง 22 442 1047 1511 คลิกดูรายละเอียด
รวมทั้งสิ้น 62 5819 17744 23625