CSS Horizontal Dropdown Navigation

รายงาน การสั่งข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2560
สรุปจำนวนการสั่งข้อสอบ
กศน.อำเภอ
ประถมศึกษา
มัธยมตอนต้น
มัธยมตอนปลาย
จำนวนรวม
รายละเอียด
เมืองลพบุรี 61 597 5870 6528 คลิกดูรายละเอียด
พัฒนานิคม 62 344 1008 1414 คลิกดูรายละเอียด
โคกสำโรง 18 266 871 1155 คลิกดูรายละเอียด
ชัยบาดาล 155 391 1328 1874 คลิกดูรายละเอียด
ท่าวุ้ง 32 125 607 764 คลิกดูรายละเอียด
บ้านหมี่ 47 310 1160 1517 คลิกดูรายละเอียด
ท่าหลวง 26 104 433 563 คลิกดูรายละเอียด
สระโบสถ์ 8 56 220 284 คลิกดูรายละเอียด
โคกเจริญ 13 101 322 436 คลิกดูรายละเอียด
ลำสนธิ 9 64 414 487 คลิกดูรายละเอียด
หนองม่วง 24 149 749 922 คลิกดูรายละเอียด
รวมทั้งสิ้น 455 2507 12982 15944